Yhdistyksen säännöt

PRO DANCE RY:n SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on PRO DANCE RY ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi

Yhdistyksen tarkoitus on tanssitaiteen tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mahdollisuuksiensa mukaan

 1. Järjestää tanssinäytöksiä, – kursseja, taide- ja juhlatilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ym. sen kaltaisia tilaisuuksia.
 2. Harjoittaa liiketoimintaa ylläpitämällä kerhoa, kahvilaa tai ravintolaa.
 3. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa rahastoja.

Jäsenet

 1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä tanssitaiteesta ja sen edistämisestä kiinnostuneet henkilöt vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Uudet jäsenet merkitään hallituksen kokouspöytäkirjaan.
 2. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajiksi tai kunniajäseniksi voi hallitus yksimielisellä päätöksellä kutsua yhdistyksen piiristä tai sen ulkopuolelta tanssitaiteen alalla erityisen ansioituneita tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä.

 1. Jäsen voidaan erottaa a) jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien, päätösten tai sääntöjen vastaisesti, b) taikka ei ole kahtena (2) perättäisenä vuotena maksanut jäsenmaksuaan.
 2. Hallitus tekee päätökset erottamisesta kokouksessaan, kun edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet.
 3. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyslain mukaisesti. Eronneet jäsenet merkitään hallituksen kokouspöytäkirjaan.

 1. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenillä kullakin yksi ääni.
 2. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin paitsi, jos ¾ kokouksen osanottajista vaatii avointa äänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni tai lipuin äänestettävä arpa.

Yhdistyksen hallinto

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.
 2. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan ja voi asettaa työvaliokunnan sekä pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.
 3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kutsumana tarvittaessa tai jos kolme (3) jäsentä sitä haluaa, ja on päätösvaltainen, jos vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.
 4. Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, lipuin äänestettäessä ratkaisee arpa.
 5. Puheenjohtaja hoitaa hallituksen kokousten koollekutsumisen, johtaa kokoukset sekä huolehtii ja valvoo päätösten toimeenpanoa.
 6. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.
 7. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdon juoksevissa asioissa, jäsenluettelosta ja laatii yhdistyksen vuosikertomuksen.
 8. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja, perii jäsenmaksut, hoitaa kirjanpidon ja esittää tilinpäätöksen toiminnantarkastajille.
 9. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilikirjat tilinpäätöksin on jätettävä toiminnantarkastajille kahden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle lausuntonsa viikon kuluessa tilikirjojen vastaanottamisesta.
 10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen kirjeenvaihdossa tai muissa sen kaltaisissa juoksevissa asioissa.

Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin (vuosikokoukseen tai ylimääräiseen) on saatettava jäsenten tietoon vähintään (7) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla, jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Kokoukset ovat laillisesti koolle kutsuttuina aina päätösvaltaisia. Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toiminta ja –tilikaudelta.
 4. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, jos vastuuvapaus evätään.
 7. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten.
 8. Määrätään jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi. Aktiivisesti toimiva yhdistyksen jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta.
 9. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteenri ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
 10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet.
 11. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja tulee sitä kannattaa molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

10§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan toimintaan siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänten enemmistöllä määrää.

11§

Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.